Όροι Χρήσης

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου γίνεται αποκλείστικα με δική σας ευθύνη. Οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ("AS IS"), χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους. Η MSG αποποιείται ρητώς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όλες τις ρητές, σιωπηρές, προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις και οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις ή δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς και μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας. Χωρίς κανένα περιορισμό, η MSG δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση ότι η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε καμία περίπτωση η MSG δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή αποθετικές ζημιές οποιουδήποτε είδους (και ηθικής βλάβης) που σχετίζονται με ή απορρέουν από Αυτό το δικτυακό τόπο ή από οποιασδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ή από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, μεταφόρτωση (download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διαφυγουσών αποταμιεύσεων ή απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και σε περίπτωση που η MSG έχει ενημερωθεί ρητώς για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ζημιές. Αυτός ο αποκλεισμός και αποποίηση ευθύνης ισχύει για όλες τις αιτίες έγερσης αξιώσεων, είτε βασίζονται σε σύμβαση, είτε σε εγγύηση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

Τα σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αυτή είναι κατοχυρωμένα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ‘ΑΦΟΙ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.’. Για σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ‘ΑΦΟΙ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.’στο info@msg.gr. Όλα τα ονόματα προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα αναγνωρίζονται σαν σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών-ιδιοκτητών.