Η εφαρμογή MSG

Η εφαρμογή MSG έχει αναπτυχθεί με modular λογική, επιτρέποντας στον πελάτη να επιλέξει εκείνες τις λειτουργίες που χρειάζεται, ελαχιστοποιώντας το κόστος επένδυσής του και αποκομίζοντας ταυτόχρονα στο μέγιστο βαθμό τα οφέλη του προϊόντος. Επιπλέον, ανάλογα με την εξέλιξη της επιχείρησής του, ο πελάτης μπορεί να προσθέτει νέα υποσυστήματα και λειτουργίες, στο χρονικό σημείο που κρίνει απαραίτητο, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης πολύ εξειδικευμένων απαιτήσεων. ​ Στόχος της εφαρμογής είναι να φτάνει η κατάλληλη πληροφορία στους κατάλληλους παραλήπτες την κατάλληλη χρονική στιγμή με το προβλεπόμενο κόστος.​

Η εφαρμογή MSG, είναι δομημένη σε τεχνολογία Microsoft και παρέχεται και validated. Διακρίνεται για την ευελιξία καθώς έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την φιλικότητα προς τον χρήστη. Επίσης, είναι συμβατή με φορητές συσκευές και εναρμονισμένη με τις εφαρμογές MS Office και Acrobat.

Οι τεχνολογίες αιχμής που έχουν υιοθετηθεί για την ανάπτυξη της εφαρμογής MSG, διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητά της τόσο με άλλες εφαρμογές όσο και με άλλα συστήματα μηχανών. Με την real time ενημέρωση όλων των υποσυστημάτων, η εφαμρογή MSG εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και εταιρικά δεδομένα. Έτσι, γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο για τον επιχειρηματία που τον βοηθά να λαμβάνει άμεσες και επικερδείς αποφάσεις.