Σχεδιασμός Έργων

Η MSG διαθέτει έμπειρους business και technical consultants, ικανούς να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην εξεύρεση του βέλτιστου τρόπου για την υλοποίηση MRP / ERP λύσεων. Η εμπειρία μας έχει οδηγήσει σε συγκεκριμένα πρότυπα σχεδιασμού έργων, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη προκειμένου να διατηρηθεί υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών. Οι σύμβουλοι της MSG συνεργάζονται στενά με τα στελέχη των οργανισμών σε ένα επίπεδο επιχειρησιακών διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος οργάνωσης της υλοποίησης στο χρόνο που έχει προσδιοριστεί από την ομάδα διαχείρισης του Project.