Υπηρεσίες Υλοποίησης

Η MSG διαθέτει τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία σε έργα υλοποίησης MRP / ERP, και παρέχει υπηρεσίες Υλοποίησης στο ομώνυμο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει.

Οι υπηρεσίες υλοποίησης οργανώνονται σύμφωνα με το Σχεδιασμό του Έργου και στόχος είναι να αξιοποιηθούν με τον πιο αποδοτικό τρόπο οι δυνατότητες των συστημάτων και η εμπειρία των συμβούλων.Οι υπηρεσίες υλοποίησης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Ανάλυση και Καταγραφή Απαιτήσεων
  • Εγκατάσταση Εφαρμογής MSG
  • Παραμετροποίηση
  • Custom Solution Development
  • Μετάπτωση Δεδομένων
  • Αμφίπλευρη Επικοινωνία με άλλα συστήματα
  • Εγκατάσταση Λογισμικού Τρίτων Προμηθευτών
  • Pilot Εφαρμογής