Η εφαρμογής MSG


Η εφαρμογή MSG έχει αναπτυχθεί με modular λογική επιτρέποντας στον πελάτη να επιλέξει εκείνες τις λειτουργίες που χρειάζεται, ελαχιστοποιώντας το κόστος επένδυσής του και αποκομίζοντας ταυτόχρονα στο μέγιστο βαθμό τα οφέλη του προϊόντος. Επιπλέον, ανάλογα με την εξέλιξη της επιχείρησής του, ο πελάτης μπορεί να προσθέτει νέα υποσυστήματα και λειτουργίες, στο χρονικό σημείο που κρίνει απαραίτητο. ​
Στόχος της εφαρμογής είναι να φτάνει η κατάλληλη πληροφορία στους κατάλληλους παραλήπτες την κατάλληλη χρονική στιγμή με το προβλεπόμενο κόστος.​


 

Η εφαρμογή MSG, είναι ένα σύστημα εύκολο στην εφαρμογή και τη χρήση, αφού έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την φιλικότητα προς τον χρήστη,και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των MS Windows. Επίσης υποστηρίζει επικοινωνία με εφαρμογές MS Office, με τις οποίες είναι εξοικειωμένη η πλειοψηφία των χρηστών. ​
Οι τεχνολογίες αιχμής που έχουν υιοθετηθεί για την ανάπτυξη της εφαρμογής MSG, διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητά της τόσο με άλλες εφαρμογές όσο και με άλλα συστήματα μηχανών. Με την on-line ενημέρωση όλων των υποσυστημάτων, χωρίς καθυστερήσεις και κυρίως χωρίς λάθη ή διπλοεγγραφές, η εφαμρογή MSG εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και εταιρικά δεδομένα. Έτσι, γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο για τον επιχειρηματία που τον βοηθά να λαμβάνει επικερδείς αποφάσεις.