Οικονομική Διαχείριση


Η οικονομική διαχείριση σήμερα αποτελεί ένα από τα βασικά τμήματα μίας εταιρεία. Το πρόγραμμα της MSG είναι εύκολο στη χρήση αλλά συγχρόνως ευέλικτο και παραμετροποιήσιμο. Το MSG | Οικονομική Διαχείριση αποσκοπεί στη μηχανογραφική τήρηση όλων των βιβλίων. Οι βασικοί τομείς που καλύπτονται είναι: Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Πάγια – Αποσβέσεις, Λογιστικές Καταστάσεις.


Οφέλη που προκύπτουν:

 • Διαχείριση παγίων
 • Σενάρια απόσβεσης παγίων
 • Καταστάσεις γενικής / αναλυτικής λογιστικής
 • Άμεση σύνδεση με λογαριασμούς αναλυτικής λογιστικής και παραμέτρους άρθρου της αναλυτικής για την ενημέρωση της αναλυτικής λογιστικής
 • Ενημέρωση καρτέλας πελάτη/προμηθετή από την γενική λογιστική
 • Αυτόματη ενημέρωση της αναλυτικής λογιστικής με το κόστος των αναλωθέντων υλών και υλικών, των εξόδων, των παραγωγών κτλ από την λειτουργία της κοστολόγησης

Τι θα μου αποφέρει το MSG | Οικονομική Διαχείριση;

 • Αξιοπιστία
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων – χρόνος και ανθρώπινο δυναμικό
 • Άμεση πρόσβαση στα δεδομένα – ταχύτητα πληροφόρησης
 • Ενδυνάμωση ελέγχου
 • Εικόνα επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο
 • Διαχείριση παγίων
 • Πρότυπα άρθρα
 • Εργασίες και εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
 • Αξία επιμερισμού ανά κέντρο κόστους
 • Συμψηφιστικές εγγραφές
 • Διαδικασία κλείσιμο μήνα
 • Διαδικασία κλείσιμο ισολογισμού
 • Αυτόματη ενημέρωση υπολοίπων έναρξης
 • Αρχείο ΦΠΑ
 • Αρχείο ισοτιμιών