Η MSG παρέχει:
                                       - υπηρεσίες εγκατάστασης των λογισμικών πακέτων της MSG
                                       - υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικών πακέτων άλλων
                                         εταιρειών λογισμικού (π.χ.  SoftOne κ.α.)
                                       - υπηρεσίες εκπαίδευσης
                                       - outsourcing

              Ενδεικτικό Πελατολόγιο  :